loader

บทสวดพระพิฆเนศ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ

ข้าแต่พระองค์พระพิฆเนศวร ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยา
เทพแห่งความสำเร็จ
ขอพระองค์จงอำนวยพรชัยให้ข้าพเจ้าและครอบครัว
มีความเจริญก้าวหน้าในปัญญา ประสบความสำเร็จก้าวหน้า
ในสัมมาชีพ การงาน การศึกษาทั้งหลายทั้งปวง
ขอพระองค์จงประทานพรชัย ให้ข้าพเจ้าและครอบครัว
เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
ขอเทวานุภาพแห่งองค์พระพิฆเนศ อำนวยชัยให้พร
แด่กิจการงานต่าง ๆ ของข้าพเจ้า ประสบความเจริญก้าวหน้า
วัฒนาถาวร ยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ

โองการพินธุ นาถัง อุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธ
พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหัง วันทามิ สัพพะทา
สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิ เม

โอม ศรีคะเนศายะนะมะ
ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ
เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน
กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ ทะยา
วันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห มูเส กี
อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะโก กายา พราหมะนะ
โก กุตรระ เทตะ โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ

foto
ผู้เขียน: administrator

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x