loader

หมวดหมู่

ตวามรู้

โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ ข้าแต่พระองค์พระพิฆเนศวร ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาเทพแห่งความสำเร็จขอพระองค์จงอำนวยพรชัยให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้าในปัญญา ประสบความสำเร็จก้าวหน้าในสัมมาชีพ การงาน การศึกษาทั้งหลายทั้งปวงขอพระองค์จงประทานพรชัย ให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ …